Z2-04 畢力吉翁 ★★★★
卡匣顏色 紅色 本體屬性
總能量 192 HP 277
招式 葉刃 招式屬性
招式2 終極吸取 招式屬性2
攻擊 180 防禦 206
速度 197    
畢力吉翁 畢力吉翁
畢力吉翁 畢力吉翁 no img
點一下試試看